КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Склад кафедри

 

Кузнєцова Неля Вікторівна

 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Посада: завідувачка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

Наукові інтереси: методологія, теорія та історія вищої педагогічної освіти; забезпечення якості вищої освіти.

Науково-педагогічна діяльність: з 1990 року

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 Теорія та історія педагогіки: «Самоосвіта молодого вчителя як умова неперервності його освіти», захист – 1990 р.

Досвід іншої роботи: з 1997 р. – по 2020 р. доцент кафедри педагогіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Монографії, підручники:

 1. Кузнєцова Н.В. Становлення педагогічної освіти і науки. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Історія та сучасність (1865-2015). гол. ред.       І.М. Коваль. Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. С. 154-162.
 2. Кузнєцова Н.В. Передумови виникнення вищої педагогічної освіти на Півдні України. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: кол. моногр.; за ред. проф. О.С. Цокур. Одеса: ФОП Бондаренко О.М., 2018.  С. 25-37.
 3. Кузнєцова Н.В. Становлення педагогічної освіти і науки в Імператорському Новоросійському університеті. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: кол. моногр.; за ред. проф. О.С. Цокур. Одеса: ФОП Бондаренко О.М., 2018. С. 37-47.
 4. Основи педагогічних вимірювань: навч.-метод. посіб. / І.П. Аннєнкова, Н.В. Кузнєцова, Л.А. Раскола. Одеса. Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. 2021. 210 с.

 Найважливіші публікації:

 1. Кузнєцова Н.В., Ружицька О.М. Питання науково-педагогічної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в умовах реформування системи освіти України. KELM. Knowledge. Education. Law. Management. 2018. № 3 (23).  wrzesien.  С. 101-110.    Index Copernicus, Worldcat, Central and Eastern European Online Library, Research Bible.
 2. Кузнєцова Н.В. Професійно-педагогічна освіта у класичних університетах України: історія, теорія і виклики часу. Суспільна місія класичного університету в сучасному світі.  Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара / ред. кол. : М. В. Поляков (голова) та ін.  Дніпропетровськ : ДНУ, 2018.  С. 225-228.
 3. Аннєнкова І. П., Кузнєцова Н. В., Нагорна Н.В. Кваліметрична модель економічної компетентності майбутніх фахівців неекономічних спеціальностей. Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Київ : Гнозис, 2019. № 4. Кн. 2. Том II (84). С. 64-75.
 4. Кузнєцов В.О., Кузнєцова Н.В. Життя та служіння заслуженого професора богослов’я протоієрея Василя Мироновича Войтковського (05.03.1823-24.02.1904). Православ’я в Україні. До 1050-річчя упокоєння святої рівноапостольної Ольги, великої княгині Руси-України та 30-річчя з часу відродження Київської православної богословської академії: збірник за матеріалами ІХ Міжнародної наукової конференції. / Під ред. д. н. з богосл., проф., Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, д. н.  з богосл., проф., прот. Олександра Трофимлюка, д. іст. н. Г.В. Папакіна та ін. Київ : Київська православна богословська академія, 2019. С. 276-285.
 5. Кузнєцова Н. В. Становлення і розвиток теорії неперервної освіти у II половині XX століття. Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в Україні та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства: збірник матеріалів 74-ї науково-практичної конференції викладачів ОНУ імені І.І. Мечникова та здобувачів вищої освіти рівня магістр спеціальності 011 «Освітні. Педагогічні науки» / під наук. ред. проф.  О.С. Цокур. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2019.  С. 21–24.
 6. Кузнєцова Н. В., Аннєнкова І.П., Ружицька О.М. Про необхідність узгодження підходів щодо надання кваліфікації науково-педагогічного працівника. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Суми, 23–24 квіт. 2020. Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. Том 1. С. 236-239.
 7. Хмарський В.М., Ружицька О.М., Аннєнкова І.П., Кузнєцова Н. В., Савастру О.В. Актуальні питання розробки та впровадження освітніх програм в ОНУ імені І.І. Мечникова. Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи. Збірник матеріалів ІІ всеукр. наук.-метод. Інтернет-конференції / За ред. В. В. Заморова, С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко. Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. С. 22-27.
 8. Аннєнкова І.П., Кузнєцова Н. В., Ружицька О.М. Основні напрями розбудови системи внутрішнього забезпечення якості у закладі вищої освіти. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІI міжнар. наук.-практ. конф., м. Суми, 20–21 квіт. 2021. Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. С. 77-81.
 9. Кузнєцова Н. В.  Сучасна вища педагогічна освіта України: необхідність парадигмальних змін. Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення: збірник тез доповідей Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. (30 квіт. 2021 р., м. Одеса).  Одеса, 2021. С. 151 -153.
 10. Кузнєцова Н. В. Соціальна відповідальність як ціннісний орієнтир розвитку вищої освіти України. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ІІІ Всеукр. науково-практ. конф. 14 травня 2021 р. /за заг. ред. В.В. Ягоднікової. Одеса. 2021. С. 31-34.
 11. Аннєнкова І. П., Кузнєцова Н. В. Становлення системи внутрішнього забезпечення якості в закладі вищої освіти: досвід та проблеми. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип.37. С. 322-327.
 12. Аннєнкова І. П., Кузнєцова Н. В. Кваліметрична модель моніторингу якості освіти в закладі вищої освіти. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 38. С. 210-214.
 13. Кузнєцова Н.В. Основні процедури моніторингу якості навчання та викладання у закладі вищої освіти. Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір: тези доповідей ІІ міжнар. наук. конф. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. С. 13-15.
 14. Кузнєцова Н.В. Деякі питання міждисциплінарних освітніх програм галузі 01 Освіта/Педагогіка. Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження: зб. матер. міжнар. конф., м. Одеса, 5-6- липня 2021 р . Одеса: 2021. С. 53-57.
 15. Кузнєцова Н.В. Сучасні технології викладання та навчання у контексті парадигми студентоцентрованості. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (20 травня 2022 р.) /за заг. ред. В.В. Ягоднікової. Одеса: Вид. Букаєв В.В., 2022. С. 184-186.
 16. Кузнєцова Н.В. Починати з себе. До питання про академічну доброчесність учасників освітнього процесу. Практичні кроки до академічної доброчесності у період воєнної експансії: погляд студента: матеріали обласного інформаційно-виховного заходу для здобувачів освіти закладів фахової передвищої освіти  Одеської області від 6 жовтня 2022 р., м. Одеса: зб. доп. Одеса, 2022. С. 5-7.
 17. Кузнєцова Н.В. Основні напрями діяльності Центру забезпечення якості освіти закладу вищої освіти. Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в закладах вищої освіти України: інструменти та виклики: електрон. наук. зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 лист. 2022 р.). Київ : ВПЦ "Київський університет", 2022. С. 102-106.
 18. Annienkova I., Kostova N., Kuznietsova N., Bokshorn A. External quality assurance system of higher legal education in Ukraine. Amazonia Investiga. 2022. 11(51). P. 29-39. Web of Science.
 19. Задорожна Л.К., Ягоднікова В.В., Кузнєцова Н.В. Підготовка педагогічних та науково-педагогічних кадрів: нові підходи і шляхи реалізації. Наша школа: науково-практичні студії. 2023. № 1. С. 36-40.
 20. Кузнєцова Н.В.  Актуальні питання академічної доброчесності як елементу внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (19 травня 2023 р.) /за заг. ред. В.В. Ягоднікової. Одеса: Вид. Букаєв В.В., 2023. С. 47-50.

Методичні розробки:

 1. Кузнєцова Н.В., Браславська О.С., Ружицька О.М. Методичні рекомендації з розробки та оформлення робочих програм практик. Одеса : ОНУ, 2016. 20 с.
 2. Методичні рекомендації щодо проведення іспитів та заліків, захисту курсових робіт (проєктів) за дистанційною формою в умовах карантину в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова / розробник Н.В. Кузнєцова. Одеса: ОНУ, 2020.
 3. Кузнєцова Н. В. Навчальна програма навчальної дисципліни «Історія педагогіки та освіти» : для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Одеса: Вид-во ТОВ «Лерадрук», 2021. 19 с.
 4. Кузнєцова Н. В. Наскрізна програма практики: для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи». КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Одеса: Вид-во ТОВ «Лерадрук», 2021. 34 с.
 5. Кузнєцова Н. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Дидактика»: для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Педагогіка середньої освіти». КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Одеса : Вид-во ТОВ «Лерадрук», 2020. 24 с.
 6. Кузнєцова Н. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі»: для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи». КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Одеса: Вид-во ТОВ «Лерадрук», 2021. 30 с.
 7. Кузнєцова Н. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи академічного письма»: для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи». КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Одеса: Вид-во ТОВ «Лерадрук», 2021. 22 с.
 8. Кузнєцова Н. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність та етика викладача»: для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи». КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Одеса: Вид-во ТОВ «Лерадрук», 2021. 27 с.
 9. Кузнєцова Н. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Тенденції та перспективи розвитку вищої освіти»: для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи». КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Одеса : Вид-во ТОВ «Лерадрук», 2021. 26 с.
 10. Основи педагогічних вимірювань: навч.-метод. посіб. / І.П. Аннєнкова, Н.В. Кузнєцова, Л.А. Раскола. Одеса. Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. 2021. 210 с.

Участь у міжнародних проєктах:

 1. 22.10.2020 – 15.12.2020, Masaryk University, Department of Social education, CZECH REPUBLIC, «Quality in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI century».
 2. 01.09.2020 - 30.06.2022. Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

Член ГО «Центр досліджень з історії освіти, науки та техніки на півдні України імені  В.І. Липського»

Підвищення кваліфікації:

 1. Сумський ДПУ імені А.С. Макаренка. Cертифікат учасника серія ІПП № 183 VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін». 23-24 april 2020. 12 годин.
 2. Американські Ради в Україні, МОН України, Національне агентство із забезпечення якості освіти в Україні, International Center for Academic Integrity, AcademIQ. Сертифікат учасника. «Академічна доброчесність у системі внутрішнього забезпечення якості освіти». 23-27 листопада 2020 р. 15 годин.
 3. Masaryk University. Certificate of Participation. Course «Quality in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI century». 22 October- 22 December 2020. 40 hours.
 4. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти. Український відкритий університет післядипломної освіти. Сертифікат № 851/20-ВУ від 30 грудня 2020 р. Курс «Менеджмент освітньої та педагогічної діяльності в закладах освіти». 15.12-30.12.2020. 1 кредит ECTS/30 годин.
 5. National Office Erasmus+UA, Інститут вищої освіти НАПН України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, British Council. Сертифікат учасника IX Міжнародної Болонської конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації». 22 грудня 2020 р. 0,5 кредити ЄКТС – 14,5 годин.
 6. Clarivate, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат учасника вебінару «Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави». 8 липня 2020 р. 2 год.
 7. Clarivate, Web of Science. Сертифікат учасника вебінару «Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця». 9 липня 2020 р. 1 год.
 8. Clarivate, Web of Science. Сертифікат учасника вебінару «Аналітичний інструмент InCities для установи та науковця». 10 липня 2020 р. 1 год.
 9. StrikePlagiarismcom. Certificate of attendance in webinar «The methodology of plagiarism prevention». 08 October 2020. 2 hours.
 10. КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Сертифікат ПКОП № 02137097/15450 від 18 лютого 2021 р. Реєстраційний №142 КК.  Навчання за програмою курсів підвищення кваліфікації «Нова українська школа: від ідеї до практики». Обсяг 2 кредити ЄКТС/60 годин.
 11. ERASMUS+ Programme of the European Union. Сертифікат від 01.04.2021 р. учасника Міжнародного проєкту ERASMUS+ 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA. BOOSTING JOIINT INITIATIVES OF ACADEM-IAAND CIVIL SOCIETY IN UKRAINE. Орієнтаційний тренінг. 0,5 кредити ECTS/16 год.
 12. Американські Ради в Україні, МОН України, Національне агентство із забезпечення якості освіти в Україні, International Center for Academic Integrity, AcademIQ. Сертифікат учасника. «Робота з даними та напрацювання стратегій для посилення академічної доброчесності та якості». 06-08 квітня, 13-14 квітня 2021 р. Обсяг 15 год.
 13. Сумський ДПУ імені А.С. Макаренка. Cертифікат учасника серія ІПП № 055 VII Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін». 20-21 april 2021. 12 годин.
 14. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. Довідка про стажування № 939/14 від 26.05.2021; наказ КЗВО «ОАНО Одеської обласної ради» від 27.05.2021 № 01-2/190-10. Тема: «Педагогіка закладів вищої освіти». 05.04.2021-14.05.2021. 4 кредити/120 год.
 15. КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Сертифікат учасника № 0750. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення» 30 квітня 2021 р. 0,2 кредити ЄКТС/6 год.
 16. КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Сертифікат учасника № 0876. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку». 27-28 травня 2021 р. 15 годин.
 17. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. Сертифікат учасника. Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній і вищій школі (XXVІIІ Каришинські читання)». 16 годин.
 18. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Сертифікат учасника. II Міжнародна конференція «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження». 5-6 липня 2021 р. 1,5 кредити ЄКТС/45 годин.
 19. Київський національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, Erasmus+, Jean Monnet Project.  Сертифікат учасника № V84KDM-CE000017.  Міжнародна науково-практична конференція «Українська освіта: аксіологія європейського вибору» в рамках імплементації проєкту напряму Жана Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT та у співпраці з проєктами – Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR. 21–22 жовтня 2021 р. Обсяг 0,6 кредити ЄКТС/18 год.
 20. Львівський національний університет імені Івана Франка. Сертифікат учасника. ІІ Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір». 28 жовтня 2021 р. 0,3 кредити ЄКТС/9 год.
 21. National Office Erasmus+UA, Інститут вищої освіти НАПН України, ERASMUS+ Programme of the European Union. Сертифікат учасника № 2654 від 26.11.2021 р. X Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Оцінювання якості: підходи та інструменти». 10 листопада 2021 р. 0,2 кредити ЄКТС.
 22. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Сертифікат учасника серія н/к № 929 від 21 листопада 2021 р.  V Міжнародна науково-практична конференція «Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції» 19-21 листопада 2021 р.
 23.  Американські Ради в Україні, МОН України, Національне агентство із забезпечення якості освіти в Україні, International Center for Academic Integrity, AcademIQ. Сертифікат учасника. «Інтерпретація даних для якісних змін». 10, 15, 18, 19 листопада 2021 р. Обсяг 12 год.
 24. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Сертифікат № 131/21 від 22 листопада 2021 р. Навчання за сертифікатною програмою професійної підготовки на семінарі-тренінгу «Підвищення професійної компетентності фахівців із питань організації та проведення підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук». 16-21 листопада 2021 р. Обсяг 54 год.
 25. КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Сертифікат учасника № 28. Друга Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми педагогічної науки в ХХІ столітті». 24 березня 2022 р. Кількість годин - 3.
 26. EdPro. Сертифікат учасника  m8K041 від 9 квітня 2022 р. Майстерка "Підтримка дистанційного навчання під час війни для вчителів, учнів, батьків". Обсяг 0,06 кредити ЄКТС/2 год.
 27. Міністерство освіти і науки України, Національна Академія наук України, Національний центр «Мала академія наук України». Сертифікат № 004496 від 16.05.2022. Практикум для освітян «Цифровий простір педагога». 21 лютого–16 травня 2022 рр. Обсяг 2 кредити ЄКТС/60 годин.
 28. КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Сертифікат учасника № 0118. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку». 20 травня 2022 р. Кількість годин - 15.
 29. Академія цифрового розвитку. Сертифікат учасника № СДСМ052202-24 від 01 червня 2022 р. Вебінар «Систематизація даних за допомогою інструментів GOOGLE». 31.05 – 01.06.22. Обсяг 0,07 кредити ЄКТС/2 год.
 30. Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Erasmus+ Jean Monnet Modules. Сертифікат учасника тренінгу № 101048055-14-037. «Академічна доброчесність як рушійна сила підвищення якості вищої освіти: кейси акредитаційної експертизи».  14-16 червня 2022 р. Обсяг 0,5 кредиту ЄКТС/15 год.
 31. Академія цифрового розвитку. Сертифікат № GDTfE-01-01754 від 08 серпня 2022 р. Навчання на курсі «Цифрові інструменти Google для освіти». Базовий рівень. За дистанційною формою в період з 25 липня до 07 серпня 2022 р. Обсяг 30 год./1 кредит ЄКТС.
 32. КНУ імені Тараса Шевченка. Сертифікат. Участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України: інструменти та виклики». 17-18 листопада 2022 р.
 33. Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. Сертифікат ES № 11072/2022, 12.12.2022. Lublin (Poland). Навчання на курсі «Academic integrity in the training for masters and doctors of philosophy (PHD) in the countries of the European Union and Ukraine» («Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PHD) в країнах Європейського Союзу та Україні») за дистанційною формою в період з 5 грудня по 12 грудня 2022 р. Обсяг 45 год./1,5 кредити ЄКТС.
 34. ГО «Прогресильні». Сертифікат № ПВ – 0557 від 01 травня 2023 р. Навчання на курсі «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» в період з 15 березня по 19 квітня 2023 р. Обсяг 30 год. (1 кред. ЄКТС).
 35. КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Сертифікат учасника № 000721. Участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку». 19 травня 2023 р. Кількість годин - 15.

Результати підвищення кваліфікації визнано Вченою радою КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

 

 

 

Ягоднікова Вікторія Вікторівна

 

Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор.

Посада: проректор з науково-педагогічної та інноваційної діяльності, професор кафедри педагогіки та   освітнього менеджменту.

Наукові інтереси: теорія і методика виховання, інновації у виховному процесі, виховання лідерів.

Науково-педагогічна діяльність: з 2007 року.

Досвід іншої роботи: 11 років позашкільна освіта, завідувач політико-масовим відділом; 13 років   загальна середня освіта – заступник директора з виховної роботи.

Темад дисертації:

2006 р. – кандидатська дисертація «Формування лідерських якостей старшокласників в особистісно орієнтованому виховному процесі загальноосвітньої школи» за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика виховання»;

2016 р. – докторська дисертація «Теорія і практика формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи» за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика виховання».

Монографії, підручники:

 1. Формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи: теоретичні і практичні аспекти: монографія. – Одеса: Видавець Букаєв В.В., 2016. – 496 с. 
 2. Актуалізація інноваційної компетентності педагогів у системі післядипломної освіти / Професійна компетентність сучасного педагога: методологія, теорія, методика, практика: монографія / Задорожна Л.К., Ягоднікова В.В., Сагач Г.М. та ін., за заг ред. В.В.Ягоднікова, – Одеса: видавець Букаєв В.В., 2019. – 286 с. (С. 119-143).
 3. Демократичне лідерство в Нової української школи: поцінування партисипації в початковій школі: Початкова освіта у контексті шкільних змін: теорія, методика, практика, досвід: монорафія. за ред.. д.пед.н., професора В.В.Ягодніковаої, к.психол.н., доцента О.В.Кузнєцової. Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2021. 149-181. (у співавторстві з Гриньовою М.В.).

Найважливіші публікації:

 1. Розвиток мотивації педагогів до інноваційної виховної діяльності. – Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, ПДПУ імені К .Д. Ушинського. – 2015. –  № 2. – С.118-126.
 2. Інноваційно-виховувальна компетентність педагога. – Директор школи, ліцею, гімназії. – 2015. – № 1-3. –  С. 158-162.
 3. Критерії формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи. – Освіта і наука. – 2015. – №6/СХХХV. – С. 148-154.
 4. Мотивування педагогів до інноваційної виховної діяльності. –  Збірник наук. праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини / гол. ред.. М. Т. Мартинюк. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – В. 2,Ч. 2. - С. 494-501.
 5. Організація педагогічної взаємодії суб’єктів інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. пр. – серія : Педагогічні науки / Гол. ред. Локарєва Г. В. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. – № 2 (25). – С. 53-58.
 6. Принципи формування інноваційної спрямованості виховного процесу. Нова педагогічна думка. – Рівне, 2015. – № 4. –  С. 133-138.
 7. Инновационная направленность воспитательного процесса общеобразовательной школы. – Оралдың ғылым жаршысы. – 2015. – № 13 (144). – С. 55-60.
 8. Педагогические условия формирования инновационной направленности воспитательного процесса. – Revista «Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţa socială». – 2015. –  № 41. –  рр. 45-52.
 9. Formation of innovative orientation educational process secondary school. – Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 2015. – № 5-6 (4).– pp. 83-85.
 10. Features innovative changes in educational process in secondary schools of Ukraine. – European Journal of Education and Applied Psychology, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 2015. –№ 4. – pp. 62-65.
 11. Особливості управління інноваціями у виховному процесі школи. – Освіта і наука. – 2016. – № 1. –  С. 17-22.
 12. Чинники формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи. – Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. - №1 (55). – С.342-348.
 13. Субъективные факторы инновационной воспитательной деятельности педагогов. – Веснік Гродзенскага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. – Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – Т.6.  – 2016. – № 1  – С. 78-82.
 14. Інноваційні підходи до організації сучасного виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу: науково-методичний аспект. – Наша школа. – 2016. – № 4.
 15. Психологічні аспекти організації творчої педагогічної взаємодії. – Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – 2017. – November №18. – р.50-53.
 16. Teachers’   Motivation   For Effective Pedagogical In traction  Under Conditions   of    Educational  Changes // Наука і освіта. – 2017. – №11. – 139-145.
 17. Тренінгові технології у розвитку соціальної зрілості студентів. – Молодь і ринок. – 2018. – №2 (157).  – С. 6-10.
 18. Аксіологічний підхід до виховання соціальної зрілості студентів Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченко, 2018. –  № 1 (315) березень.  Ч.1. – С.179-186.
 19. Teachers’ Social  Intelligence   Examination // Наука і освіта. – 2018. – №1. – 46-53.
 20. Модель системи формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи. – Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 127-128.
 21. Психологічний тренінг як метод розвитку інноваційного потенціалу педагогів / Актуальні проблеми психології інновацій: теорія та практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 вересня 2017 р.) – Одеса: ВМВ, 2017.  – С.160-163.
 22. Соціальний інтелект як здатність педагога до реалізації освітніх змін / Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти : ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (м. Біла Церква, 29 листопада 2018 року) /  Біла Церква : БІНПО ДНВЗ УМО, 2018. – С. 183-186.
 23. Критеріальний підхід до визначення стану сформованості інноваційної компетентності педагогів / за заг. ред. д.філ.н. Журби М.А.- Зб. наук. праць.  за матеріалами ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (від 30-31 грудня 2018 року). –  Монреаль: СРМ «АSF», 2018. – С.65-68.
 24. Концептуальні засади розвитку професійної зрілості педагогів у системі неперервної освіти / Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 12-13 квітня 2019 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». / Наук. ред. О.Є. Висоцька. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – С.329-331.
 25. Виховання у сучасній парадигмі освіти / Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. 21 травня 2019 року – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. – С. 6-10.
 26. Виховання як базовий теоретико-методологічний конструкт педагогіки і освіти / Педагогічна наука і освіт у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 14 травня 2020 р. / за заг. ред. В.В.Ягоднікової. – Одеса: видавець Букаєв В.В., 2020. – 326 с. (С.303-309).
 27. Роль неформальної освіти у вихованні лідерських якостей підлітків Інноватика у вихованні: збірка наукових праць. Вип. 13. Том 2. Упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. О. Б. Петренко, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне РДГУ, 2021. С. 73-82.
 28. Аксіозорієнтоване освітнє середовище закладу загальної середньої освіти: теоретичний аспект. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 14 травня 2021 р. Одеса: видавець Букаєв Видим Вікторович, 2021. С. 81-85.
 29. Роль неформальної освіти у вихованні лідерських якостей підлітків. Інноватика у вихованні: зб.наук.пр.Вип.13. Том 2/ упоряд. О.Б.Петренко; ред.кол.: О.Б.Петренко, Н.Б. Грицай, Т.С. Ціпак та ін.  Рівне: РДГУ, 2021. с. 73-82. (у співавторстві з Гриньовою М.В.)
 30. Партипасивний підхід до виховання лідерських якостей підлітків. Молодь і ринок. 2021. № 11/197. С.44-49. (у співавторстві з Гриньовою М.В.)
 31. Виховання толерантності учнів як педагогічна проблема. Перспективи та інновації науки. 2022. № 8(13). С.346-354. ( у співавторстві з Солнцевої О.А.)
 32. Виклики та стратегічні завдання освіти і педагогічної науки в сучасних реаліях. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 травня 2022р.) / за заг. ред. В. В. Ягоднікової. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022. С. 19-21. (у співавторстві з Задорожною Л.К.)
 33. Ягоднікова В.В., Професійні та етичні вимоги до керівника закладу освіти в умовах Нової української школи. Наука і техніка сьогодні. 2022. № 7(7) 2022. С. 261-269. (у співавторстві з Красюк Л.В., Ковтун Н.І.)
 34. Соціальний інтелект керівника освіти як чинник ефективної управлінської діяльності. Перспективи і інновації науки.   № 9 (14). 2022. С. 705-712.

Методичні розробки:

 1. Теорія та методика виховання лідерів 2-е вид., доп. і перероб.: навч. посіб. - Одеса: Видавець Букаєв В.В., 2017. – 171 с. 
 2. Діагностика сучасного виховного процесу: навч.-метод посібник – Одеса: Видавець Букаєв В.В., 2017. – 290 с.
 3. Соціально-психологічні аспекти розвитку людей похилого віку в контексті неперервної освіти / Неформальна освіта людей поважного віку: навч.-метод. Посібник / за ред. М.М.Букача. – Одеса: ККЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» та ГО ОЦ УТВ. Миколаїв: видавець та виготовлювач ФОП Швець В.М., 2020. – 440 с. (С.273-416).
 4. Психологія управління: навч. посіб. Одеса.: Букаєв В.В., 2022. 141 с.
 5. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних завдань з дисципліни «Психологія управління». Одеса.: Букаєв В.В., 2022. 101 с.
 6. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних завдань з дисципліни «Інноваційна освітня діяльність» Одеса.: Букаєв В.В., 2022. 32 с. 
 7. Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія управління" для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності - 011 "Освітні, педагогічні науки" освітньо-наукової програми "Освітній менеджмент у педагогічних системах". Одеса.: Букаєв В.В., 2022. 32 с.

Підвищення кваліфікації:

1. Міжнародне стажування International Center of Modern Education (Praha, Czech Republic) 2017 р.

тема "Сучасні педагогічні технології в освітньому процесі".

2 Сертифікат № 860/20-ВУ від 30 грудня 2020 року (30 годин), тема «Менеджмент освітньої та педагогічної діяльності в закладах освіти». ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти (15.12.2020-30.12.2020 рр.).

3. 06.04.2021-29.04.2021, Masaryk University, Department of Social education, CZECH REPUBLIC, «Inclusion and Internationalization in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. Century» (28 hours).

4. 20.09.2020-14.10.2020, Masaryk University, Department of Social education, CZECH REPUBLIC, «Inclusion and Internationalization in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. Century» (40 hours).

5. 22.10.2019-15.11.2019, Masaryk University, Department of Social education, CZECH REPUBLIC, «Inclusion and Internationalization in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. Century» (40 hours).

6. Міжнародного стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» 06.11-12.12.2021. 180 год (6 кредитів).

Міжнародні проєкти:

1. 2019-2021рр. Міжнародний проєкт «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті», який реалізує Університет імені Масарика (Чеська республіка) за підтримки Чеської агенції розвитку.

2. Науковий сокерівник дослідницької теми "Розвиток та удосконалення професійних та особистісних якостей учасників освітнього процесу", реєстраційний номер № 0121U111309.

Участь у громадських наукових організаціях: професор Міжнародної кадрової академії.

Результати підвищення кваліфікації визнано Вченою радою КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

 

 

Костенко Ростислав Валерійович

 

Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор.

Посада: професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

Наукові інтереси: підготовка фахівців у закладах вищої освіти.

Науково-педагогічна діяльність: з 2006 року.

Тема дисертації:

докторської: «Підготовка майбутніх економістів у вищих навчальних закладах до роботи на валютному ринку на основі комп’ютерних технологій», захист – 2015 р.

кандидатської: «Формування соціальних цінностей майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки», захист – 2007 р.

Найважливіші публікації:

 1. R.V. Kostenko, N.V. Zakharchenko, I.A. Topalova, O.V. Zakharchenko, L.S. Shatalova. Diagnostics of Formedness of System of Values of Future Economists in Professional Preparation Process. European Research Studies Journal.  2017. Vol. XX, Issue 4A. P. 675-683. Scopus
 2. R.V. Kostenko, O.V. Zakharchenko, I.A. Topalova, N.V. Zakharchenko, O. Balakhonova. The innovative technologies of education in the higher economic education of Ukraine. European Research Studies Journal. 2018. Volume 21, Issue 1.  P. 340-351. Scopus
 3. Костенко Р.В. Інформаційний підхід та інформатизація економічної освіти менеджерів- економістів як фактор підвищення конкурентоспроможності персоналу організації. WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA. № 5(24) 2017. С. 74-84. Index Copernicus
 4. Костенко Р. В. Розвиток ціннісної сфери учасників освітнього процесу в умовах демократизації освіти. Europeanization of the educational environment: realities and prospects : scientific monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. С. 168-199. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/348/9574/19961-1 DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-327-9-9
 5. Костенко Р. В. Розвиток соціальних навичок майбутніх менеджерів-педагогів методом розв’язку ситуаційних завдань з освітнього менеджменту. Педагогічні науки: теорія та практика. 2023. № 2 (46). С. 52-58. URL: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/3851/3679 DOI https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-2-08
 6. Костенко Р.В. Розвиток ціннісних соціальних уявлень майбутніх менеджерів наукових проєктів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2023. № 3 (357). С. 123-129. URL: http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/vped/article/view/943/945 DOI: https://doi.org/10.12958/2227-2844-2023-3(357)-123-129
 7. Костенко Р.В. Розвиток лідерських якостей майбутніх менеджерів наукових проєктів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2023. Випуск 93. С. 77-81. URL: https://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/93/93_2023.pdf DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2023.93.15
 8. Костенко Р.В. Критерії, показники та рівні сформованості лідерських якостей майбутніх менеджерів наукових проєктів. Наукові інновації та передові технології. (Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2023. № 12(26). С. 584-593. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-12(26)-584-593
 9. Костенко Р.В. Соціальна адаптація та соціалізація майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки у приватному ЗВО.  Проблеми модернізації України : зб. наук. пр. К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. Вип. 8: матеріали Міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики», 11 квітня 2019 р. / редкол.: М.Н. Курко (голова) [та ін.]. 2019. С. 69-72.
 10. Костенко Р.В.  Діагностика сформованості лідерських здібностей та здібностей до управлінської діяльності у майбутніх фахівців. Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави: зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції до Дня науки (17 травня 2019 р., м. Одеса) / Міжрегіональна академія управління персоналом. Одеський інститут. Одеса: Лерадрук, 2019. С. 14-21.
 11. Костенко Р.В. Формування історичної свідомості майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки. Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. науково-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-ти річчя Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (15 травня, 2020 р., м. Одеса) /Міжрегіональна академія управління персоналом. Одеськ. ін-т. Інститут проблем ринку та економіко-екол. досліджень НАН України. Одеса: Лерадрук, 2020. С. 12-15.
 12. Костенко Р., Гончарова О. Виклики Нової української школи: підготовка вчителів до формування соціальної компетентності учнів початкових класів. Початкова освіта у контексті шкільних змін: теорія, методика, практика, досвід : монографія / за заг.ред. В.В.Ягоднікової, О.В.Кузнєцової. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. С. 230-247.
 13. Костенко Р.В. Роль цінностей освітніх менеджерів у формуванні організаційної культури закладу освіти. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: Проблеми і перспективи розвитку: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 травня 2021 р.). Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. С. 27-31.
 14. Костенко Р.В. Удосконалення професійної підготовки менеджерів освіти. Матеріали XXVI Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» (22 квітня 2021 р.). Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2021. Ч.1. С. 75-76.
 15. Костенко Р.В. Управлінська компетентність як складова професійної компетентності педагога. Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (30 квітня 2021 року). Одеса: Астропринт, 2021. С. 34-38.
 16. Костенко Р.В., Богаченко М.В. Формування лідерських якостей керівника закладу загальної середньої освіти як менеджера сучасної освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка партнерства в умовах модернізації дошкільної освіти: теорія та практика». Одеса, 2021. С. 146-153.
 17. Костенко Р.В., Смирнова Г.А. Управління розвитком креативності сучасного менеджера освіти як педагогічна та управлінська проблема. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали IV Всеукраїнської науково- практичної конференції (20 травня 2022 р.) / за заг. ред. В.В. Ягоднікової. Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022. С. 24-26.
 18. Костенко Р.В., Жуковська О.М. Розвиток та удосконалення професійних та особистісних якостей педагогічного персоналу закладу дошкільної освіти. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 травня 2022 р.) / за заг. ред. В.В. Ягоднікової. Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022. С. 63-66.
 19. Костенко Р.В., Сєчка Д.В. Сутність поняття «комунікативна компетентність менеджера закладу дошкільної освіти». Проблеми розвитку суспільства та держави: сучасні наукові виклики : матеріали всеукр. наук. конф. молодих вчених (м. Одеса, 2 грудня 2022 р.) [Електронне видання] / укл.: В. С. Кучерявенко, А. С. Давтян ; за ред.: Н. Д. Маслій, К. І. Спасової; Рада молодих вчених при Одес. обл. держ. адмін. Одеса, 2022. С. 25-28. – Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/24138
 20. Костенко Р.В. Системний підхід до управління науковими проєктами. Управління науковими та освітніми проєктами : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 28 листопада – 8 січня 2023 року. Одеса : Видавничий дімь «Гельветика», 2023. С. 110-112.
 21. Костенко Р.В. Джерела фінансування наукових проєктів в Україні. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: Проблеми та перспективи розвитку: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 травня 2023 р.). Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2023. С. 42-44.
 22. Костенко Р.В. Розвиток лідерських якостей майбутніх освітніх менеджерів у процесі практичної підготовки. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»): журнал. 2023. № 14(32) 2023. С. 237-247.

Методичні розробки:

 1. Костенко Р.В. Центральний банк та грошово-кредитна політика: тестові завдання для проведення контролю знань студентів денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Методичні рекомендації. Одеса: Астропринт, 2017. 23 с.
 2. Костенко Р.В. Страхування: тестові завдання для проведення контролю знань студентів денної форми навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Методичні рекомендації. Одеса: Астропринт, 2017. 25 с.
 3. Костенко Р.В. Навчальна програма дисципліни «Управління конфліктами в туризмі» для бакалаврів спеціальності «Менеджмент». Навчальна програма дисципліни. Одеса: Астропринт, 2017. 17 с.
 4. Костенко Р.В. Навчальна програма дисципліни «Управління оплатою праці» для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці». Навчальна програма дисципліни. Одеса: Астропринт, 2017. 17 с.
 5. Костенко Р.В. Робоча навчальна програма дисципліни «Управління конфліктами в туризмі» для бакалаврів спеціальності «Менеджмент». Робоча навчальна програма дисципліни. Одеса: Астропринт, 2017. 18 с.
 6. Костенко Р.В. Робоча навчальна програма дисципліни «Управління оплатою праці» для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці». Робоча навчальна програма дисципліни. Одеса: Астропринт, 2017. 17 с.
 7. Костенко Р. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Освітній менеджмент» : для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Освітній менеджмент у педагогічних системах» / Р. В. Костенко; КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». — Одеса : Астропринт, 2020. — 28 с.
 8. Костенко Р. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Освітній менеджмент» : для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Педагогіка середньої освіти» / Р. В. Костенко; КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». — Одеса : Астропринт, 2020. — 20 с.
 9. Костенко Р. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Освітній менеджмент» : для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» / Р. В. Костенко; КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». — Одеса : Астропринт, 2020. — 20 с.
 10. Костенко Р.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Історія менеджменту» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Одеса : Астропринт, 2023. 20 с.
 11. Костенко Р.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи підприємництва у галузі освіти» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Одеса : Астропринт, 2023. 20 с.
 12. Костенко Р.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління науковими проєктами та їх фінансування» для здобувачів вищої освіти третього рівня (доктор філософії) зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Одеса : Астропринт, 2023. 24 с.

Участь у міжнародних проєктах:

 1. 22.10.2020 – 15.12.2020, Masaryk University, Department of Social education, CZECH REPUBLIC, “Quality in Higher Education” within the framework of project “Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. century” (40 hours).
 2. 20.10.2020 – 14.12.2020, Masaryk University, Department of Social education, CZECH REPUBLIC,  “Support of Science and Research in Higher Education” within the framework of project “Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. century” (40 hours).
 3. 06.04.2021-29.04.2021, Masaryk University, Department of Social education, CZECH REPUBLIC, “Inclusion and Internationalization in Higher Education” within the framework of project “Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. century” (28 hours).
 4. 06.07.2022 р., участь у міжнародному проєкті «Цифровізація викладання закладів підвищення кваліфікації вчителів» (червень-липень 2022 року), Австрійська агенція з питань міжнародної мобільності та співпраці в галузі освіти, науки і досліджень (15 годин / 0,5 кредити ECTS)

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

 1. Член Української асоціації дослідників освіти (УАДО) (Сертифікат № 111/023 від 1.01.2023).
 2. Академік (дійсний член) Міжнародної кадрової академії (Атестат ДЧ № 0578 від 06.05.2019).

Підвищення кваліфікації:

 1. 30.12.2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Тема «Менеджмент освітньої та педагогічної діяльності в закладах освіти», (1 кредит ECTS/30 годин).
 2. 15.02.2021 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Тема «Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку менеджера в освіті», (1 кредит ECTS/30 годин).
 3. 22.10.2020 – 15.12.2020, Masaryk University, Department of Social education, CZECH REPUBLIC, “Quality in Higher Education” within the framework of project “Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. century” (40 hours).
 4. 20.10.2020 – 14.12.2020, Masaryk University, Department of Social education, CZECH REPUBLIC,  “Support of Science and Research in Higher Education” within the framework of project “Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. century” (40 hours).
 5. 12.11.2020 р., ГО «Прометеус», Тема «Впровадження інновацій в школах», (60 годин /2 кредита ЄКТС).
 6. 13.11.2020 р., ГО «Прометеус», Тема «Дизайн-мислення в школі, (30 годин / 1 кредит ЄКТС).
 7. 14.11.2020 р., ГО «Прометеус», Тема «Освітні інструменти критичного мислення», (60 годин /2 кредита ЄКТС).
 8. 12.11.2020 р., ГО «Прометеус», Тема «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) у закладах освіти», (80 годин /2,6 кредитів ЄКТС).
 9. 15.11.2020 р., ГО «Прометеус», Тема «Жінки та чоловіки: гендер для всіх», (60 годин / 2 кредита ЄКТС);
 10. 12.11.2020 р., ГО «Прометеус», Тема «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель? Teachers College (Колумбійський університет, США)», (20 годин / 0,7 кредитів ЄКТС).
 11. 11.11.2020 р., ГО «Прометеус», Тема «Критичне мислення для освітян», (30 годин / 1 кредит ЄКТС).
 12. 12.11.2020 р., ГО «Прометеус», Тема «Медіаграмотність для освітян», (60 годин / 2 кредита ЄКТС).
 13. 08.07.2020 р., НАЗЯВО, вебінар на тему «Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави», (2 години).
 14. 08.07.2020 р., Clarivate Web of Science, вебінар на тему «Оновлений Journal Citation Reports», (1 година).
 15. 14.05.2020 р., КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», наукова конференція на тему «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: Проблеми і перспективи розвитку», (15 годин).
 16. 15.11.2020 р., ГО «Прометеус», Тема «Фінансовий менеджмент».
 17. 14.11.2020 р., ГО «Прометеус», Тема «Боротьба з корупцією».
 18. 10.11.2020 р., ГО «Прометеус», Тема «Підприємництво. Власна справа в Україні».
 19. 14.11.2020 р., ГО «Прометеус», Тема «Основи державної політики».
 20. 13.11.2020 р., ГО «Прометеус», Тема «Вступ до Теорії обмежень та Процеси мислення як потужний підхід до управління бізнесом».
 21. 16.11.2020 р., ГО «Прометеус», Тема «Юридичні аспекти створення та ведення бізнесу в Україні».
 22. Clarivate Web of Science участь у вебінарі «Оцінка здобутків і співпраці установ за даними   Web of Science Core Collection та InCites» 11 березня 2021 року (1 година).
 23. участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «НОВЕ ПОКОЛІННЯ ВЧИТЕЛІВ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ВИКЛИКИ І ДОСЯГНЕННЯ» 30 квітня 2021 року  (6 годин / 0,2 кредиту).
 24. 14.05.2021 р., участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: 26. Проблеми і перспективи розвитку» (15 годин).
 25. 06.04.2021-29.04.2021, Masaryk University, Department of Social education, CZECH REPUBLIC, “Inclusion and Internationalization in Higher Education” within the framework of project “Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. century” (28 hours).
 26. 23.11.2021 р., участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Педагогіка партнерства в умовах модернізації дошкільної освіти: теорія та практика», м. Одеса, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (15 годин).
 27. 24.03.2022 р., участь у другій Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції здобувачів вищої освіти « Актуальні проблеми педагогічної науки в ХХІ столітті», м. Одеса (3 години).
 28. 20.05.2022 р., участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку», м. Одеса (15 годин).
 29. 06.07.2022 р., участь у міжнародному проєкті «Цифровізація викладання закладів підвищення кваліфікації вчителів» (червень-липень 2022 року), Австрійська агенція з питань міжнародної мобільності та співпраці в галузі освіти, науки і досліджень (15 годин / 0,5 кредити ECTS).
 30. 08.01.2023 р., навчання за програмою підвищення кваліфікації «Управління науковими та освітніми проєктами» (28.11.2022-08.01.2023), Національний університет «Одеська юридична академія», Центр українсько-європейського наукового співробітництва (180 годин / 6 кредитів ECTS).
 31. 07.06.2023 р., участь у III науковому семінарі «Українська наукова діаспора Франції: вимушена міграція та адаптація біженців», м. Париж, ГО «Українська асоціація дослідників освіти» (3 години/ 0,1 кредити ECTS).
 32. 09.07.2023 р., навчання за програмою підвищення кваліфікації «Тайм-менеджмент –мистецтво управляти часом науково-педагогічного працівника (29.05.2023 – 09.07.2023), Полтавський державний аграрний університет, Центр українсько-європейського наукового співробітництва (180 годин / 6 кредитів ECTS).

Результати підвищення кваліфікації визнано Вченою радою КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

 Рищак Наталія Іванівна

 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук.

Посада: старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

Наукові інтереси: культура спілкування, емоційний інтелект, Soft Skils, полікультурне середовище.

Науково-педагогічна діяльність: з 2018 року.

Тема дисертації: «Виховання культури спілкування старшокласників у полікультурному середовищі», захист – 2018 р.

Найважливіші публікації:

 1. Рищак Н. І. Результати дослідно-експериментальної роботи з виховання культури спілкування старшокласників у полікультурному середовищі: порівняльний аналіз. Сучасні проблеми навчання і виховання: збірник наукових праць. Лютий 2018. Упорядники І. О. Бартєнєва, З. Н. Курлянд та ін. Одесса: ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського». С. 53– 65.
 2. Рищак Н. І. Обґрунтування педагогічних умов виховання культури спілкування старшокласників у полікультурному середовищі. Педагогічні науки: збірник наукових праць Херсонського державного університету. Херсон. 2017. Випуск LXXX. Т. 1. С. 102 – 106.
 3. Рищак Н. І. Педагогічні умови виховання культури спілкування старшокласників у полікультурному середовищі. Modern Tendencies in Pedagogical Education and Science of Ukraine and Israel : the way to integration.  Ariel, Israel, 2015. Issue №6. P. 323 – 328.
 4. Рищак Н. І. Воспитание культуры общения в поликультурной cреде. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Web of Science 2015. №8 (СХХХVII). С. 121 – 123.

Наявність апробаційних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

 1. Ryshchak N. Global skills and English language teaching. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку:  матеріали IV Всеукр. науково-практ. конф. (Одеса, 20 травня 2022 р.).за заг. ред. В.В. Ягоднікової. Одеса, 2022. С. 194 – 196.
 2. Рищак Н. І. Професійна комунікація англійською мовою: вимоги сьогодення: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку». 14 травня 2021. За заг. ред. В. В. Ягоднікової. Одеса: видавець Букаєв В. В. 2021.
 3. Рищак Н. І., Богдан Я. В., Індивідуально-типові характеристики педагогічного спілкування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Педагогіка партнерства в умовах модернізації дошкільної освіти: теорія та практика», Одеса, 23 листопада 2021 р. С.125-127.
 4. Рищак Н. І. Рефлексія як умова розвитку особистісно-професійної компетентності педагога: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку». 14 травня 2020 р. За заг. ред. В. В. Ягоднікової. Одеса: видавець Букаєв В. В. 2020. С. 98-100.
 5. Рищак Н.І. Емпатійність та емоційний інтелект як показники культури спілкування в полікультурному середовищі: матеріали ІХ міжнародної практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері». 17 травня 2017р. Гол. ред. В. В. Корнещук. Одеса: ФОП Бондаренко.  2017.  С. 121 – 123.
 6. Рищак Н.І. Специфіка формування культури спілкування підлітків у полікультурному середовищі сучасної школи: матеріали ІІІ міжнародного конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі». 18-21 травня 2017 р. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2017. С. 103 – 104.

Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою):

Наукове консультування в Одеській спеціалізованій школі № 50 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Одеської міської ради з питань науково-методичної роботи на підставі договору № 332 від 13.10.2021 р.

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою:

Проведення навчальних занять для здобувачів другого та третього рівня вищої освіти  англійською мовою з дисциплін:

«Професійне спілкування іноземною мовою»;

«Академічне письмо англійською мовою»;

«Культура спілкування»;

Для слухачів курсів підвищення кваліфікації:«Технологія CLIL при вивченні англійської мови»;

«Розвиток особистісно-професійної компетентності вчителів англійської мови».

Підвищення кваліфікації:

 1. Академії цифрового розвитку «Цифрові інструменти Google для освіти». Базовий рівень. за дистанційною формою в період з 25 липня до 07 серпня 2022 р. Обсяг 30 год./1 кредит ЄКТС.  Сертифікат   №  GDTfE-01-11514 від 08 серпня 2022 р.
 2. Академії цифрового розвитку «Цифрові інструменти Google для освіти». Середній рівень. за дистанційною формою в період з 08 серпня до 14 серпня 2022 р. Обсяг 15 год./0,5 кредита ЄКТС.  Сертифікат   №  GDTfE-01-С-07016 від 15 серпня 2022 р.
 3. ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, 01.02 - 14.02.2022 р. Тема «Формування іншомовної компетентності в аудіюванні з іноземної мови за професійним спрямуванням здобувача освіти» Сертифікат № 2300/22-ВУ (1 кредит ECTS/30 годин).
 4. ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ГО «Центр освітніх ініціатив «Толока»», Громадська cпілка «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти» м. Київ 20-28 грудня 2021 р., тема «Перехідний менеджмент або подорож до змін» Сертифікат №57/12-21 (1 кредит ECTS/30 годин).
 5. ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ГО «Центр освітніх ініціатив «Толока»», Громадська cпілка «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти» м. Київ 4-17 серпня 2021 р., тема «Soft skills – м’які навички для успішної кар’єри» Сертифікат №11-08/21 (1 кредит ECTS/30 годин).
 6. Міжнародне підвищення кваліфікації: 12-19 липня 2021 р.: Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку, IESF Міжнародна фундація науковців та освітян та ТОВ «Наукові публікації», м. Київ, Тема «Selection, preparation and publication of scientific articles  in scientific journals that are indexed in Scopus and Web of Science (Підбір, підготовка та публікація наукових статей у наукових виданнях, що індексуються у базах даних «Scopus, Web of Science»)». Сертифікат ES № 7073/2021, (1,5 кредит ECTS/45 годин).
 7. ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Тема «Менеджмент освітньої та педагогічної діяльності в закладах освіти»15.12 - 30.12.2020 р.,  Сертифікат № 859/20-ВУ (1 кредит ECTS/30 годин).

Результати підвищення кваліфікації визнано Вченою радою КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

 

 

 

Стрельбицька Світлана Михайлівна

 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук.

Посада: старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

Наукові інтереси: підготовка здобувачів у закладах вищої освіти, формування компетентностей майбутніх фахівців, акмеологія освітньої та управлінської діяльності, медіація, модерація конфліктів.

Науково-педагогічна діяльність: з 2006 року.

Тема дисертації:

кандидатської: ««Формування базових компетентностей майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки», захист – 2019 р.

Найважливіші публікації:

1. Стрельбицька С. М. Формування професійної культури майбутнього фахівця соціального працівника у ВНЗ: компетентнісний підхід. Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. Г. Є. Улунова. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. С. 102–114.

2. Strelbytska S. M. Model and experimental methodology of forming basic competencies of future socionomic specialists in the process of professional training. New impetus for the advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries: research matters : Collective monograph. Vol. 2. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. P. 210-227.

3. Стрельбицька С. М. Психологічна готовність до професійної діяльності майбутніх соціальних працівників у ВНЗ: збірник наукових праць «Педагогічні науки». Вип. LХІХ. Т.2. Херсон : «Видавничий дім «Гельветика», 2016. С. 147–151. Index Copernicus.

4. Стрельбицька С. М. Інноваційні технології для формування базових компетентностей майбутніх соціальних працівників у ВНЗ. Професійна освіта: проблеми і перспективи. ІПТО НАПН України. К. : ІПТО НАПН України, 2017. Випуск 12. С.104-108.

5. Стрельбицька С. М. Організаційно-управлінська компетентність в контексті базових компетентностей майбутніх соціальних працівників : збірник наукових праць «Педагогічні науки». Вип. LХХVII. Т.2. Херсон : «Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 117–121. Index Copernicus.

6. Стрельбицька С. М.  Індивідуальна освітня траєкторія професійного розвитку здобувачів в умовах магістратури : збірник наукових праць  «Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова». Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 86. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 204-209 с. Index Copernicus.

7. Стрельбицька С. М.  Професійна зрілість як складова професіоналізму особистості : концептуальні засади : збірник наукових праць  «Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова». Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 88. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2022 (подано до друку). Index Copernicus.

8. Стрельбицька С. М. Самостійна робота студентів у ВНЗ як засіб формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців. International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings. Kielce : Holy Cross University, 2016. Р. 7-9.

9. Стрельбицька С. М. Кейс-метод як засіб формування базових компетентностей майбутніх фахівців у ВНЗ. Stav, problem a perspektivy pedagogickeho studia a socialnej prace : Medzinarodna vedecko-prakticka konferencia. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. Sladkovicovo, Slovenska republika, stran : Vysoka skola Danubius Fakulta socialnych studii, 2016. Р.153-156.

10. Strelbitskaya S. M. Professional reflexion as a necessary condition for formation future social works specialists’ competence at the university. Modern Tendencies in the Pedagogical Science of Ukraine and Israel: the way to integration : VII International Conference. Israel, University Ariel, 2016. № 7. Р. 344–349.

11. Стрельбицька С. М. Кейс-метод як засіб формування базових компетентностей майбутніх фахівців у ВНЗ. Stav, problem a perspektivy pedagogickeho studia a socialnej prace : Medzinarodna vedecko-prakticka konferencia. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. Sladkovicovo, Slovenska republika, stran : Vysoka skola Danubius Fakulta socialnych studii, 2016. Р.153-156.

12. Strelbitskaya S. M. Professional reflexion as a necessary condition for formation future social works specialists’ competence at the university. Modern Tendencies in the Pedagogical Science of Ukraine and Israel: the way to integration : VII International Conference. Israel, University Ariel, 2016. № 7. Р. 344–349.

13. Стрельбицька С. М. Правова компетентність майбутніх фахівців соціальних працівників: акмеологічний аспект. Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. Харків : Східноукраїнська організація «центр педагогічних досліджень», 2016. С. 53–57.

14. Стрельбицька С. М. Особливості навчально-професійної мотивації в процесі підготовки соціальних працівників у ВНЗ. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст. : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. С. 89-91.

15. Стрельбицька С. М. Ціннісні орієнтації майбутніх фахівців соціономічної сфери у ВНЗ. Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса. 2016. С. 111-114.

16. Стрельбицька С. М. Формування когнітивної компетентності як складової базових компетентностей майбутніх соціальних працівників у ВНЗ. Inovativny vyskum v oblasti vzdelavania a socialnej prace: Medzinarodna vedecko-prakticka konferencia. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. Sladkovicovo, Slovenska republika, stran : Vysoka skola Danubius Fakulta socialnych studii, 2017. Р. 160-162.

17. Стрельбицька С. М. Інноваційна компетентність як складова базових компетентностей майбутніх соціальних працівників. International scientific and practical conference: Innovations and modern technology in the educational system : contribution of Poland and Ukraine. Sandomierz, Polska, stran. Conference Proceedings, 2017. Р. 68-71.

18. Стрельбицька С. М. Формування професійної самосвідомості майбутніх соціальних працівників у ВНЗ. International scientific-practical conference: Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology. Conference Proceedings. Shumen : Konstantin Preslavsky University of Shumen, 2017. Р. 94-97.

19. Стрельбицька С. М. Соціальна компетентність як складова базових компетентностей майбутніх соціальних працівників у ВНЗ. International scientific-practical conference: Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms. Conference Proceedings, September. Tbilisi : Baltija Publishing, 2017. Р. 58-61.

20. Стрельбицька С. М. Медіація в професійній діяльності майбутнього соціального працівника. Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса. 2017. С. 31-32.

21. Стрельбицька С. М. Управління якістю підготовки майбутніх соціальних працівників у ВНЗ. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конф. Теорія та практика управління педагогічним процесом. Одеса : ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», 2017. С. 120–124.

22. Стрельбицька С. М. Формування конфліктологічної компетентності майбутніх соціальних працівників у ВНЗ. International scientific conference: Modernization of educational system: world trends and national peculiarities. Conference Proceedings. Kaunas : Baltija Publishing, 2018. Р. 90-93.

23. Стрельбицька С. М. Коучинг-технологія як засіб формування базових компетентностей майбутніх фахівців у ЗВО. International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences : Development Prospects for Ukraine and Poland». Stalowa Wola, Republic of Poland : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. Volume 2. P. 154-157.

24. Стрельбицька С. М. Спецкурс «Соціальна деонтологія» як засіб формування базових компетентностей майбутніх соціальних працівників у ЗВО. Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji. Opole : Równe: «Volynsky Oberegi» Publishing House. 2018. Tom 6. P. 50-56.

25. Стрельбицька С. М. Тренінг як метод формування базових компетентностей майбутніх фахівців у ЗВО. II International scientific conference «Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration» : Conference Proceedings. Leipzig : Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2018. P. 176-178.

26. Стрельбицька С. М. Компоненти, критерії та показники сформованості базових компетентностей майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки. Innovative approaches to the development of science. Materials of international scientific and practical conference. June 1, 2018. Dublin, Ireland. : ed. for the production Holdenblat M.A.NGO «European scientific platform». 2018. Part 1. P. 161-165.

27. Стрельбицька С. М. Виробнича практика як умова формування базових компетентностей майбутніх соціальних працівників. Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2018. С. 194-196.

28. Стрельбицька С. М. Педагогічні умови формування базових компетентностей майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки. Scientific discoveries: projects, strategies and development. Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Edinburgh, UK : European Scientific Platform. Vol. 2, October 25, 2019. Р. 114-119.

29. Стрельбицька С. М., Зіновьєва Н. П. Вплив темпераменту на успішність студентів психологів у ЗВО. Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. Ч. 1. С. 65-68.

30. Стрельбицька С. М., Коханська Л. Л. Прояв агресії у студентів під час навчання у ЗВО. Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки. Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. Ч. 1. С. 32-36.

31. Стрельбицька С. М. Взаємодія викладача зі студентами під час дистанційного навчання в освітньому просторі закладу вищої освіти. Impatto dell'innovazione sulla scienza : aspetti fondamentali e applicati : Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della Conferenza scientifica e pratica internazionale. Verona, Italia : 2020. T. 2. Р. 25-31.

32. Стрельбицька С. М. Використання освітніх технологій дистанційного навчання для забезпечення навчального процесу у ЗВО. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends. International Scientific and Practical Conference «ΛΌГOΣ». Oxford, United Kingdom: Oxford Sciences Ltd. & European Scientific Platform. Vol. 3, July 24, 2020. P.37-42.

33. Стрельбицька С. М. Готовність викладачів закладу вищої освіти до реалізації дистанційного навчання. Do desenvolvimento mundial como resultado de realizações em ciência e investigação científica. Com materiais da conferência científico-prática internacional «ΛΌГOΣ». Lisboa, Portugal : Plataforma Científica Europeia. Vol. 3, 9 de outubro de 2020, Р. 52-57.

34. Стрельбицька С. М., Русінчук І. А. Роль соціально-психологічних атитюдів студентів ЗВО з різною спрямованістю особистості. Міждисциплінарні наукові дослідження: особливості та тенденції: матеріали міжнародної наукової конференції. Чернігів: МЦНД. 2020. Т. 3. С. 116-119.

35. Стрельбицька С. М., Гасанова А. Стрельбицька С. М. Комунікативна толерантність як професійна складова особистості майбутнього психолога : Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation. SCIENTIA. Піза, Італія: NGO European Scientific Platform. 2021. Vol. 3. С.130-134.

36. Стрельбицька С. М., Заболотний Л. В. Особливості емпатії як особистісної риси та професійно важливої якості майбутнього психолога. Formation of innovative potential of world science: рroceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference. SCIENTIA. Tel Aviv, State of Israel: European Scientific Platform. 2021. Vol. 2. С. 67-72.

37. Стрельбицька С. М. Акмеологічні засади професіоналізму викладача закладу вищої освіти. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 травня 2022р.) / за заг. ред. В. В. Ягоднікової. Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович. 2022. С. 114-116.

38. Стрельбицька С. М. Науково-дослідницька діяльність як фактор удосконалення професійної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах змішаного навчання : Scientific and pedagogical internship «Traditional education and technological challenges in teaching pedagogical and psychological disciplines in the EU countries» : Internship proceedings, May 16 – June 26, 2022. Włocławek, 2022. Р. 66-72.

39. Стрельбицька С. М. Акмеологічні технології професійного саморозвитку педагогів в умовах відкритої освіти Всеукраїнська науково-практичній конференції «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти» (подана до друку).

Участь у міжнародних проєктах:

1. Науково-педагогічне стажування за міжнародною програмою «Traditional education and technological challenges in teaching pedagogical and psychological disciplines in the EU countries» у галузі знань «Педагогіка», Włocławek, the Republic of Poland – обсягом 180 годин (6 кредитів ECTS), (Cuiavian University in Włocławek may 16 – june 26, 2022).

2. Європейський центр імені Вергеланда Благодійна організація «Центр освітніх ініціатив» – 23968135 курс: «Розвиток громадянської компетентності через роботу учнівського самоврядування» – обсягом 45 годин (1,5 кредити ЄКТС) (форма – дистанційне навчання).

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

 1. Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» (ЦУЄНС) (від 2022 р. № 1221020).

Підвищення кваліфікації:

1. Харківська медична академія післядипломної освіти «Психолого-педагогічні основи вищої освіти» (2020). Посвідчення СК №30580151.

2. Hamburg, Germany, фізична особа professor Hasso Edenhofer President of EASR (modules, training hours): «Research Methods Course authorized by European Academy of Sciences and Research» обсягом 8 годин (0,24 кредити ЄКТС) (форма – онлайн-навчання).

3. ГО «ПРОМЕТЕУС», ЄДРПОУ – 39598867 курс: «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» обсягом 60 годин (2 кредити ЄКТС) (форма – дистанційне навчання).

4. ГО «ПРОМЕТЕУС», ЄДРПОУ – 39598867 курс: «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості» обсягом 15 годин (0,5 кредита ЄКТС) (форма – дистанційне навчання).

5. Науково-педагогічне стажування за міжнародною програмою «Traditional education and technological challenges in teaching pedagogical and psychological disciplines in the EU countries» у галузі знань «Педагогіка», Włocławek, the Republic of Poland – обсягом 180 годин (6 кредитів ECTS), (Cuiavian University in Włocławek may 16 – june 26, 2022).

6. ГО «ПРОМЕТЕУС», ЄДРПОУ – 39598867 курс: «Освітні інструменти критичного мислення» – обсягом 60 годин (2 кредити ЄКТС) (форма – онлайн-навчання, дистанційне навчання).

7. ГО «ПРОМЕТЕУС», ЄДРПОУ – 39598867 курс: «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» – обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС) (форма – дистанційне навчання).

8. ГО «ПРОМЕТЕУС», ЄДРПОУ – 39598867 курс: «Критичне мислення для освітян» – обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС) (форма – дистанційне навчання).

9. ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», «EdEra», ЄДРПОУ – 42502643 курс:  «Школа для всіх: курс для вчителів про організацію інклюзивного освітнього середовища» – обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС) (форма – дистанційне навчання).

10. ТОВ «Campster Pte. Ltd.» –  202013142D курс: «Time management» – обсягом 38 годин (1,3 кредитів ЄКТС) (форма – онлайн-навчання, дистанційне навчання).

11. ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», «EdEra», ЄДРПОУ – 42502643 курс: «Права людини в освітньому просторі» – обсягом 10 годин (0,3 кредити ЄКТС) (форма – онлайн-навчання, дистанційне навчання).

12. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ліцензія МОН України: наказ від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій» за програмою підвищення кваліфікації (вебінар): «Інформаційна безпека педагогічного працівника» – обсягом 2 години) (0,1 кредита ECTS) (форма – дистанційне навчання).

13. ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», «EdEra», ЄДРПОУ – 42502643 курс:  «#blend_IT: Опануємо змішане навчання» – обсягом 90 годин (3 кредити ECTS) (форма – дистанційне навчання).

14. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ліцензія МОН України: наказ від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій» за програмою підвищення кваліфікації (науково-практичний вебінар): «Академічна доброчесність у науково-освітньому просторі: правові, технологічні, морально-етичні аспекти» – обсягом 2 години (0,1 кредита ЕCTS) (форма – дистанційне навчання).

15. ТОВ «Академія цифрового розвитку» – 43109490 за програмою підвищення кваліфікації (онлайн-тренінг): «Можливості Youtube для освіти» – обсягом 2 години (0,07 кредити ЄКТС) (форма – онлайн-навчання, дистанційне навчання).

16. Міністерство науки і освіти України Національний центр «Мала академія наук України» – 32827468 спецкурс: «Риторична майстерність педагога» – обсягом 15 годин (0,5 кредити ЄКТС) (форма – дистанційне навчання).

17. Участь у другій Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми педагогічної науки в ХХІ столітті», м. Одеса (3 години).

18. Участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку», м. Одеса (15 годин).

19. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в  умовах відкритої освіти» – обсягом 6 годин (0,2 кредита ECTS) (форма – дистанційне навчання, суб’єкт підвищення кваліфікації – Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ліцензія МОН України: наказ від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»);

20. Європейський центр імені Вергеланда Благодійна організація «Центр освітніх ініціатив» – 23968135 курс: «Розвиток громадянської компетентності через роботу учнівського самоврядування» – обсягом 45 годин (1,5 кредити ЄКТС) (форма – дистанційне навчання).

21.  ТОВ «Академія цифрового розвитку» – 43109490 курс: «Цифрові інструменти Google для освіти» : базовий рівень – обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС) (форма – онлайн-навчання, дистанційне навчання).

22. ТОВ «Академія цифрового розвитку» – 43109490 курс: «Цифрові інструменти Google для освіти» : середній рівень – обсягом 15 годин (0,5 кредита ЄКТС) (форма – онлайн-навчання, дистанційне навчання).

Результати підвищення кваліфікації визнано Вченою радою КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

 

 

 

 

Кравчук Оксана Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук.

Посада: професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня  «Розвиток новаторського руху в історії освіти України ХХ ст.» зі спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 22.05.2019.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

1. Кравчук О. В. Новаторський педагогічний рух в Україні (20-ті – 90- ті роки ХХ століття): монографія. Умань: Візаві, 2017. 465 с.

2. Кравчук О. Новаторський рух в історії освіти України як наукова проблема. Інноваційні процеси в освіті: від новаторського руху вчителів до інновацій у підготовці педагогічних кадрів : монографія / Комар О. А., Грітченко Т. Я., Кравчук О. В. [та ін.] ; за заг. ред. Комар О. А.; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. С. 6–103.

3. Oksana Kravchuk, Oleksii Mukoviz, Valentyna Kharytonova history of the innovation movement in ukraine’s education (the 20th century). Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. С. 142-170.

 

4. Кравчук О. Історія популяризації та впровадження передового педагогічного досвіду в практику українського шкільництва. Початкова освіта у контексті шкльних змін :теорія, методика, практика, досвід: монографія / за ред. д. пед. н., професора В.В. Ягоднікової; к. психол., доцента Н. В. Кузнецової. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021.

Найважливіші публікації:

1. Mukoviz O. P., Kravchuk O. V., Hritchenko T. Ya., Reznichenko I. G.,Yashchuk O. M. Aspects of distance learning in the system of continuouseducation of elementary school teachers the ukrainian context. Revista Espacios,2020. Vol. 41, (№º 16) P. 29. https://www.revistaespacios.com/a20v41n16/20411629.html

2. Moyko O., Predyk A, Bakhmat N. Kravchuk O., Streletska N., Zakharova G. The Efficiency of Using New Information and Communication Technologies in Primary School Lessons: E-Learning Experience. Postmodern Openings. T. 13, vol. 4, pp. 199-215. https://doi.org/10.18662/po/13.4/514 ESCI, Q2

3. Subota L., Kravchuk O., Davydova Z., Tverezovska N. Information technologies as a means of overcoming social-cultural barriers in the process of international students training. Eduweb-Revista de Technologia de Informacion y Comunicacion en Educacion. T. 16, Vol. 3. Pp. 55-66. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2022.16.03.4 ESCI, Q4

4. Кравчук О. В. Антиінноваційні бар’єри в історії педагогічного новаторського руху в Україні у ХХ ст. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск LXXVII / Том 1. Херсон, 2017. С. 23–28.

5. Кравчук О. В. Липецький досвід у новаторському русі в Україні у другій половині ХХ ст. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. № 2 (66). С. 214–225.

6. Кравчук О. В. Організаційно-управлінські чинники активізації новаторського руху (перша половина ХХ ст.). Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань, 2017. Вип. 57. С. 271–279.

7. Кравчук О. В. Удосконалення уроку як основний напрям педагогічних новаторських пошуків у другій половині ХХ ст. Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. Херсон, 2017. Вип. LXXVIІІ. Т. 2. С. 22–26.

8. Кравчук О. В. Регіональна педагогічна преса як чинник пропагування здобутків передового педагогічного досвіду в кінці ХХ – початку ХХІ ст. Історико-педагогічний альманах, 2018. Вип. 1. С. 17–23.

9. Кравчук О.В. Естетичне виховання як напрям педагогічного новаторства у ХХ-ХХІ століттях. Інноваційна педагогіка . Одеса, 2019.Випуск 9, Том 1. С 30-35.

10. Кравчук О. В. Історія та теорія вітчизняного новаторського педагогічного руху у науковому вивченні. Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога: матеріали. 2020. С. 302.

11. Кравчук О.В. Управлінська діяльність з подолання антиінноваціних бар’єрів у закладах освіти. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2021. Випуск 2 (24). С. 36-44.

12. Бахмут Н.В., Кравчук О.В. Сучасні підходи до навчання природничої, громадянської та історичної освітніх галузей у початковій школі. «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка»,Серія «Психологія», Серія «Медицина»)», 2022, №4(9). С. 36-51.

13. Oksana Kravchuk, Hennadiy Shelepko. Organization of inclusive education in the activity management system in an educational institution. Psychological and pedagogical problems of the modern school, 2022. Vol. 1(7). Pp. 165-171. [In Ukrainian] https://doi.org/10.31499/2706-6258.1(7).2022.261222

14. Bakhmut N. V., Kravchuk O. V. Modern approaches to the teaching of science, civics and historical educational fields in primary school. Perspectives and innovations of science. 2022, No. 4(9). Pp. 36-51. [In Ukrainian] https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-4(9)-36-50

15. Кравчук О. В., Крикунова О. В. Групові форми організації навчального процесу: ретроспективний досвід 20-х років ХХ ст. Інноваційна педагогіка. ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2022. Випуск 45. С. 20-24. https://doi.org/10.32843/2663-6085/2022/45.3

16. Kravchuk O. V., Voloshyna H. P., Roienko L. M . Torchynska T. A., Voloshyn P. M. Formation of professional competencies of future primary school teachers at linguodidactic cycle classes. Іnternational periodic scientific journal. Sergeieva&Co, Karlsruhe, Germany. Issue №19. Part 3. February 2022. Р. 65-79. https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit19-03/meit19-03

17. Kravchuk O. V. Cooperation with Parents in New Ukrainian School Longevity of the Traditions and Innovation. Innovation Pedagogic. Vol. 54, T. 1, 2022. https://doi.org/10.32782/2663-6085/2022/54.1.3

18. Кравчук О. В. До проблеми розмежування хронологічних періодів в інноваційній діяльності в освіті України. Формування особистості в багатоступеневій системі освіти : досвід, реалії, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 вересня 2017 р.)

Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. С. 81–84.

18. Кравчук О. В. Нетрадиційні уроки в історії педагогічних новаторських пошуків. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матеріали Міжнародного конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017). Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 173–174.

19. Кравчук О. В. Питання передового досвіду у державних документах першої половини ХХ ст. Інновації в освіті : здобутки та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Умань, 11 жовтня 2017) Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. С. 75–80.

20. Кравчук О. В., Шевчук І. В. Психолого-педагогічні проблеми впровадження інновацій у практику українських шкіл 20-х років XX століття. Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston,

USA. 2020. Pp. 600-609. URL: https://sci-conf.com.ua/iv mezhdunarodnaya- nauchno-prakticheskaya-konferentsiyafundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-18-20-noyabrya-2020godaboston-ssha-arhiv

21. Кравчук О. В. Історія та теорія вітчизняного новаторського педагогічного руху у науковому вивченні. Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога: Матеріали всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Херсон, 9-10 листопада 2020 р.). Херсон : ХДУ, 2020. С 302-308

22. Кравчук О. В. Роль персоналій в розвитку новаторського педагогічного руху. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, 7-8 жовтня 2020 року). Умань : Видавничо- поліграфічний центр «Візаві», 2020. С. 37-40

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад)

Член постійної спеціалізованої ради. Центрально-український державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Спеціалізована вчена рада Д23.053.02 (13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 теорія і методика професійної освіти).

 

 

 


Новини


2 лип. 2024
ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
2 липня 2024 року у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Щур Вікторії Андріївни за темою: «Формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у педагогічному коледжі».

2 лип. 2024
ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
2 липня 2024 року у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбувся захист дисертаційного дослідження Солнцевої Олени Анатоліївни за темою: «Виховання соціальної зрілості старшокласників в інклюзивному освітньому середовищі» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

28 черв. 2024
ПЕРШИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
28 червня 2024 року, в День Конституції України, у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» вперше відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Всі новини